Menu
Your Cart

Politica de Confidentialitate GDPR

Ultima actualizare: mai 2020


I. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Campo D’Oro Srl, cu sediul în Oloșag, Ferma Vegetală, nr.152, jud.Timiș, România („Compania”), în calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.banatblue.ro („Site-ul”).

Compania declară că toate datele personale sunt considerate strict confidențiale și sunt tratate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadru legal îl reprezintă transparența, acest document vă prezintă modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când interacționați cu noi, prin Site-ul nostru.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe Site-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.

Principii de protecție a datelor:

Colectarea datelor personale se va face numai în scopurile specificate, explicite și legitime (prezentate la pct. III);

Datele nu vor fi procesate către terți într-o manieră incompatibilă cu acele scopuri;

În cazul în care intervin actualizări ale datelor transmise, consimţământul rămâne în vigoare până la notificarea Companiei în acest sens de către dumneavoastră;

Procesarea datelor personale se va face într-o maniera legală, corectă și transparentă;

Toate datele personale vor fi păstrate confidențial și stocate într-o manieră ce asigură securitatea necesară;

Datele personale nu vor fi distribuite persoanelor terțe, decât în cazul în care acest lucru este necesar pentru realizarea scopurilor prezentate la pct. III;

Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea și ștergerea acestora, împotrivirea sau restricționarea de la procesarea datelor, cât și de la dreptul de portabilitate al datelor.


II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. Dacă sunteți client al Site-ului, Compania va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul / preferinţele / obişnuințele dumneavoastră, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul Site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.

II.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Compania va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.


III. Scopurile și temeiurile prelucrării

III.1. Dacă sunteți client al Site-ului, Compania prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi Companie, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate, etc.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și Companie, definit în cuprinsul Termenelor și Condițiilor https://banatblue.ro/termeni-si-conditii/. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executareaa acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și Companie.

pentru îndeplinirea obligațiilor legale care obligă Compania în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea Companiei de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Companiei de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

III.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Compania prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Companiei de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

III.3. Prin completarea datelor sale, fiecare client / vizitator al Site-ului iși exprimă consimțământul liber ca aceste date cu caracter personal să fie colectate și adminstrate de către Companie în condițiile și cu respectarea prevederilor Regulamentului European 679/2016.


IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, Compania va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina Companiei (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul VII de mai jos. În cazul în care solicitați ştergerea contului, însă pe acel cont există cel puţin o comandă activă, cererea de ştergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor şi finalizarea ultimei comenzi active.


V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Compania poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină Compania în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

pentru administrarea Site-ului;

pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;

pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;

atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.


 VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către Companie nu vor fi transferate în afara României.


VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Companie, conform celor descrise în prezentul document;

dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Companiei cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Companie a datelor cu caracter personal inexacte / nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea / completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:

o acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

o în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

o în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

o în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

o în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

o datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Compania să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:

o persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

o prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

o operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

o persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Companie către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos:

o în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Companiei sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Compania poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;

o în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.


VIII. Politica de utilizare a cookie-urilor

Acest Site folosește fișiere de mici dimensiuni denumite “cookie”-uri pentru a ne ajuta să vă oferim o experiență cât mai placută atunci când navigați pe Site-ul nostru. Aflați in continuare mai multe informații despre cookie-uri, dar și modalitățile de administrare ale acestora.

VIII.1. Ce sunt cookie-urile

Cookie-urile sunt fişiere text de mici dimensiuni pe care un site web le stochează în computerul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl accesaţi.

VIII.2. Cum folosim cookie-urile

Cookie-urile sunt folosite pentru a înregistra informaţii referitoare la modul în care folosiţi Site-ul, de exemplu când aţi vizitat ultima dată Site-ul şi ce fel de informaţii aţi căutat aici. Fişierul text nu poate fi citit decât de acest site web, astfel că nimeni altcineva nu are acces la aceste informaţii.

Unele dintre pagini folosesc cookie-urile pentru a înregistra:

setările ecranului, precum cele legate de culoare, contrast şi mărimea textului;

dacă aţi fost deja de acord (sau nu) cu utilizarea cookie-urilor pe acest site;

preferinţele legate de limbă;

orice informaţii introduse (mai puţin elementele confidenţiale). Astfel, nu este necesar să le introduceţi de fiecare dată când accesaţi site-ul.

Nu este necesară activarea cookie-urilor pentru ca acest site să funcţioneze, dar ele asigură o calitate mai bună a navigării. Aceste cookie-uri pot fi şterse sau blocate, dar în acest caz unele elemente ale site-ului ar putea funcţiona incorect.

Informaţiile legate de cookie-uri nu sunt utilizate pentru identificare, iar datele legate de activitatea dumneavoastră sunt protejate de noi şi nu sunt divulgate altor entităţi.

VIII.3. Cum puteți opri cookie-urile

Puteţi controla şi şterge cookie-uri, în funcţie de preferinţe. Puteţi şterge toate cookie-urile stocate în computer. În plus, cele mai multe navigatoare web pot fi configurate pentru a bloca cookie-urile. Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în “opțiuni” sau în meniul de “preferințe” al browserului tău. Pentru a înțelege aceste setări, puteți folosi opțiunea “ajutor” a browserului pentru mai multe detalii.


Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: contact@banatblue.ro sau prin poștă, la adresa: Oloșag, Ferma Vegetală, nr.152, 307402, jud.Timiș, România.

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conținutul Site-ului sau de a afecta performanțele serverului pe care ruleaza Site-ul, va fi considerată o tentativă de fraudare a Site-ului și va pune în mișcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care au inițiat această acțiune.